از تو می نویسم برای تو...

یادداشت های مامان برای روزبه و رایان

سخن نخست

گل من، ماه من، جان من، جهان من، پسر قشنگم، روزبه من! خدا مهربانی کرد و 123 روز پیش، یعنی 16 آبان 1393 خورشیدی در ساعت 10 و 5 دقیقه در بیمارستان خانواده اصفهان با دستان مجرب آقای دکتر سجاد، تو کوچولوی آسمانی را به زمین فرستاد و به من و پدرت به امانت سپرد تا فرشتگان محافظ تو در زمین باشیم، باشد که به شایستگی از عهده این وظیفه برآییم... آمین ...
19 اسفند 1393